NÅGRA ORD OM OSS

POWERING THE FUTURE OF YOUR BUSINESS TODAY

 

CREA DIEM är ett managementkonsultföretag som tillhandahåller tjänster inom 3 kärnområden; affärsutveckling, företagsutveckling och Executive Search.

 

CREA DIEM adresserar företag som är verksamma i starkt konkurrensutsatta tillväxtmarknader med hög förändringstakt.

 

CREA DIEM kan hjälpa företag att växa och att öka konkurrenskraften. Vi gör det genom att identifiera och arbeta med affärskritiska frågor med stark påverkan på företagets utveckling.

 

CREA DIEM samarbetar med marknadsledande aktörer och experter. Detta adderar unika mervärden till våra kundbolag.

 

CREA DIEM erbjuder en omfattande portfölj av tjänster anpassade för att stödja affärsmålen, liksom klienternas kvalificerade rekryteringsbehov.

"Det är min ambition att du som kund ska att uppfatta vår verksamhet som professionell, genomsyrat av affärsmannaskap och industriella insikter kombinerat med entreprenöriellt driv. Jag ser med spänning och tillförsikt fram emot de utmaningar som era uppdrag representerar."

 

Göran Stendahl, VD

VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN

FÖRETAGSUTVECKLING -

 

"SE BORTOM DET UPPENBARA "

 

 

Inom detta område fokuserar CREA DIEM på två huvudområden; strategiarbete samt affärsstöds-program.

 

Även om skillnaderna är signifikanta mellan små/medelstora företag(SME - Small to Medium Entreprises) och större organisationer/företag så finns det i många avseenden också stora likheter. Det gäller i synnerhet när det stora bolaget skall etablera ett nytt "område". Ett sådant "område" kan(eller bör) på sätt och vis betraktas som just ett SME bolag varför CREA DIEM:s erbjudande vänder sig till båda dessa marknadssegment.

 

Strategiarbete handlar i mångt och mycket om att hantera osäkerhet på ett strukturerat sätt. Hur man når de målbilder som är vitala för verksamheten på en överordnad nivå. Det praktiska tillvägagångssättet skiljer sig dock kraftigt mellan stora bolag och SME:s. Syftet och behovet av väl genomarbetade strategier är dock detsamma. Det viktigaste med strategiarbetet handlar om processen i sig och de diskussioner som genereras av den. Det svåraste handlar om att "välja bort" till förmån för fokus på det som ska uppnås. CREA DIEM har erfarenhet av alla dessa aspekter.

 

Inom området affärsstödsprogram har CREA DIEM möjlighet att erbjuda ett unikt och mycket intressant koncept, Business Support Program(BSP).

 

Göran Stendahl är ackrediterad av "the Institute for Independent Business(IIB)" och är en del av det nätverk av företags-rådgivare(Executive Associates), IIB Alumni ™ som sedan 1995 har varit verksamt i över 40 länder. IIB Alumni™ stöder verkställande direktörer och ägare av oberoende företag runt om i världen.

 

Endast Executive Associates inom IIB Alumni ™ (cirka 5000 globalt) är kvalificerade nog att få genomföra det unika och mycket framgångsrika Affärsstödsprogrammet - IIB Business Support Programme ™ (BSP).

 

Analys, strategi, planering och genomförande - Med stor operativ erfarenhet kan CREA DIEM leda förändringsarbetet om så önskas.

 

Läs mer

EXECUTIVE SEARCH -

 

"REKRYTERINGSLÖSNINGAR SOM FUNGERAR"

 

CREA DIEM levererar Kompetens och Kultur.

 

Oavsett hur bra strategier och planer ett företag har, så är det dess förmåga att attrahera, utveckla och behålla kritisk kompetens och topp talanger som fäller avgörandet mellan framgång eller misslyckande.

 

Mer än någonsin är det viktigt att bemanna ditt team med rätt kompetens, erfarenhet och rätt personliga egenskaper – kostnaderna för felrekrytering ökar visar färska undersökningar.

 

Att rekrytera rätt handlar främst om två saker; dels förstås att finna rätt kandidat med rätt kvalifikationer men lika viktigt är att förstå den miljö kandidaten ska verka i. Detta för att säkerställa att kandidaten smälter in i och ger mervärde i den samarbetsmiljö hon eller han ska verka i, företagskulturen. Kompetens och kultur.

 

CREA DIEMs medarbetare har lång erfarenhet av kvalificerad rekrytering. Det betyder att vi har nätverk och en kandidatbas med förutsättningar att matcha de kvalifikationskrav som ställs.

Därutöver har CREA DIEM en god kompetens i att analysera och förstå företagskulturer och därigenom kunna matcha de personliga egenskaper som lägger grundvalen för en lyckad rekrytering.

 

Med förståelse för att varje rekrytering är unik skräddarsyr vi uppdragen i samarbete med er. Etik och integritet präglar all vår verksamhet. Vi har alltid 2 konsulter på projekten dels för effektiviteten men också för att få allsidig belysning på rekryteringen.

 

Crea Diem erbjuder en komplett portfölj av rekryteringslösningar och koncept som kontinuerligt vidareutvecklas för att möta marknadens behov och förväntningar.

 

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING -

 

"DET HANDLAR OM TILLVÄXT"

 

 

CREA DIEM identifierar och utvecklar nya affärsverksamheter och utvecklar etablerade företag.

 

Idag utgör kunskap och erfarenhet om den Internetbaserade ekonomin, infocom(informations- och kommunikationsteknik) samt trådlösa kommunikationsnät och system, en kritisk framgångsfaktor för de flesta verksamheter och företag.

 

CREA DIEM fokuserar helt på samspelet mellan marknad och ditt företag. En reell och lånsiktig värdetillväxt realiseras genom innovativ användning av modern informationsteknik och nya mediakanaler i kombination med kreativt affärsbeteende. Det är i skärningspunkten mellan dessa områden som intressanta affärsmöjligheter uppstår.

 

Under de senaste årtiondena har den tekniska utvecklingen gett oss ett rikligt flöde av nya och (ibland) värdefulla tjänster. Teknisk innovation har skapat många nya och betydande verksamheter, men ett ännu större antal har tvingats lägga ned. Kärnan i en verksamhet handlar inte om teknik utan snarare om att adressera marknadskrav och verkliga behov. Först då skapas långsiktig lönsamhet.

 

Med en grundlig förståelse av både teknik och marknad, är CREA DIEM redo att hjälpa företag att öka sina intäkter. Med fokus på marknads-behov, lönsamhet och med innovativa teknologier och tillämpningar som motor.

 

Kärnverksamhet;

 

Intäktshöjande affärsutveckling - Ökade intäkter, kommer inte bara från effektivare försäljning utan även från marknads/produkt-synergier; genom att lansera befintliga produkter/tjänster mot nya marknadssegment eller nya och anpassade produkter/tjänster mot befintliga kundbas. Innovation sägs uppstå i gränslandet mellan olikheter i marknadens krav och tekniska funktioner. CREA DIEM hjälper dig att identifiera dessa kopplingar.

 

Marknadsorienterade program - Med förståelse för marknads-segmentering och marknads-dynamik skapas kravprofiler som innehåller samtliga element som krävs för att utveckla marknaden. Från egenskaper till prissättning, marknadskommunikation, varumärkesprofilering m.m..

 

Läs mer

TJÄNSTELEVERANS

ETT MÅL UTAN EN PLAN ÄR BARA EN ÖNSKAN

 

Mycket förenklat kan arbets-metodiken beskrivas som att CREA DIEM tar sin utgångspunkt i kundens egen situations-beskrivning, strategiska plan samt målbild. CREA DIEM gör sedan en egen bedömning utifrån de kunskaper om trender och förändringar, som ligger inom ramen för CREA DIEM:s kompetens- och specialområden. CREA DIEM sätter samman en analysgrupp som vi anser är bäst lämpat för att förstå verksamheten och de möjliga handlingsalternativ som företaget har. Gruppen består av expertis från olika områden. Tillsammans kommer vi fram till en reviderad målbild samt en färdplan för hur man tar sig från punkt A till punkt B på ett så tryggt och kostnadseffektivt sätt som möjligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

 

 

CREA DIEMs kärnkompetens finns inom områden såsom ledning, strategi, marknadsföring och försäljning med främsta tillämpning inom affärs- och företagsutveckling.

 

4M definierar vår expertis

 

Management - CREA DIEM har lång erfarenhet av ledningsarbete. Våra medarbetare har bakgrund från olika chefsbefattningar, vilket resulterat i såväl strategisk som operativ kunskap samt lönsamhetsfokus.

 

Mobilitet & Media - CREA DIEM:s medarbetare har gedigen erfarenhet av den " trådlösa världen" med drygt 25 års arbete i teknikens framkant inom mobilsystem, mobil datakommunikation och W-LAN. Befattningar inom affärsutveckling, produktledning samt marknads-föring och försäljning inom mobilt internet, m-handel och nya medier/kanaler. Vi har full förståelse för både vad tekniken kan göra men också vad som är kommersiellt gångbart.

 

Market - Med en gedigen förståelse för marknadsdynamik och beteende, kan CREA DIEM ge råd relaterat till kritiska aspekter såsom positionering, affärsmodell, försäljning och produkt-/tjänste utveckling samt portföljhantering.

 

Rätt resurser - när det behövs

 

CREA DIEM inser att kundbolagens behov kan gå utanför vår egen expertis. Vi har därför ett väl etablerat nätverk av partnerföretag samt experter och specialister inom företrädesvis:

 

  • Process Produktförsörjning; teknisk due diligence, utveckling, systemintegration, projektledning.
  • Process Marknadsföring och Försäljning; kvantitativ och kvalitativ marknadsanalys.
  • Företagsövergripande frågor; finansiell analys, finansiering, affärsjuridik och IPR.

 

Kombinationen ger en mycket konkurrenskraftig kostnadsstruktur och möjliggör även att CREA DIEM kan erbjuda en komplett tjänsteportfölj om och när det behövs.

 

 

 

LEVERANS OCH ARBETSMETODIK

 

 

Vissa av CREA DIEMs tjänster innebär att leverans sker genom specialist eller linjeförstärkning.

 

I de flesta fall sker dock leveransen i form av ett kundprojekt eller program. Det är det säkraste sättet för att uppnå kostnadseffektivitet, kostnadskontroll samt god kvalitet. Projektupplägget kundanpassas för att ge det bästa resultatet i det aktuella fallet. Det kan röra sig om ett totalprojektåtagande eller att CREA DIEM förbinder sig att bidra till kundens projekt genom att leverera vissa resultat inom specificerade ramar.

 

Valet av projektorganisation har avgörande betydelse för såväl projekteffektivitet, kvalitéten på resultaten samt och hur väl resultaten kommer till användning. Projekt & arbetsmetodik är därför ett prioriterat område för CREA DIEM.

 

CREA DIEM har tillgång till projekt experter, som kan förstärka inom ett antal kritiska områden såsom -

• Arbetsmetodik och process

• Projekt (ett professionellt projektbolag tar ansvar för att driva ett total projekt eller delprojekt)

• Kvalitetssäkring / certifiering

• Information

• Uppföljning (definition -kvantifiering - mätning/övervakning - korrigering)

 

CREA DIEM föreslår aldrig några revolutionerande förändringar. Ett CREA DIEM projekt är därför en flerstegsraket som ger alla parter full handlingsfrihet att pröva varje steg utifrån affärsmässiga grunder. På detta sätt kan kunden närma sig nya affärsmöjligheter på ett kontrollerat sätt.

 

Not. Tjänsteområdet Executive Search följer sina specifika processer och metoder/verktyg vilka skiljer sig från vad som beskrivits här. Synergierna ligger i att ett projekt inom affärsutveckling eller företagsutveckling kan resultera i praktiska årgärder såsom ett rekryteringsprojekt. Även det omvända förekommer dvs. att man i samband med genomförandet av ett rekryteringsprojekt identifierar ett behov av åtgärder inom affärs och företagsutveckling. Den kopplingen sker oftast i samband med fastställande av kravbilden för en rekrytering.

 

 

 

 

 

 

SiteLock

© Copyright 2017 All Rights Reserved.