CREA DIEM är ett managementkonsultföretag som tillhandahåller tjänster inom 3 kärnområden; Affärsutveckling, Företagsutveckling och Executive Search.

 

Mellan dessa områden finns det uppenbara synergier och med dessa tre" byggstenar" hjälper vi våra klienter att skapa konkurrensfördelar och att göra skillnad (se fig. nedan).

 

 

 

Med ökad internationalisering/globalisering följer ny och ofta hårdare konkurrens, en efterfrågan svårare att förutsäga, kortare produktionscykler och ett ökat investeringsbehov. Allt med direkt påverkan på lönsamheten.

 

Vi vill påstå att det finns ett växande behov inom företag och organisationer att kunna identifiera, förstå och agera på affärskritiska och komplexa frågeställningar med påverkan på företagets utveckling och lönsamhet. I vissa fall kan det vara fullt tillräckligt att låta utomstående experter studera verksamheten med "nya ögon".

 

Större konsultorganisationer har normalt inte möjlighet, eller vilja, att tillfredsställa behoven hos ägarledda företag eller mindre publika aktiebolag. Deras kostnadsbild och konsultstil är heller inte anpassad till små och medelstora företag(SMF 10-250 anställda).

 

CREA DIEM har den kunskap och erfarenhet som gör oss väl lämpade att ta en sådan nyckelposition och det är med bakgrund av det som vi har formulerat vårt uppdrag - "POWERING THE FUTURE OF YOUR BUSINESS TODAY". För visst är det så att det man inte gör idag ej heller får någon påverkan på framtiden. CREA DIEM - "skapa dagen".

 

CREA DIEM adresserar företag som är verksamma i starkt konkurrensutsatta tillväxtmarknader med hög förändringstakt. CREA DIEM fokuserar helt på att utveckla kundens verksamhet. Vi identifierar affärsmöjligheter och eliminerar de faktorer som hindrar kunderna från att dra nytta av denna potential. CREA DIEM hjälper företag att växa och att öka konkurrenskraften.

 

CREA DIEM:s är samtliga seniora affärsmän/kvinnor med en bakgrund som högre chefer, VD:ar eller styrelseledamöter. Vi har personlig erfarenhet av krav, stress, påfrestningar och glädjen av att driva ett företag.

 

CREA DIEM erbjuder en omfattande anpassad för att stödja våra klienters affärsmål. Vi samarbetar med marknadsledande aktörer och experter vilket adderar ytterligare mervärden.

 

NÅGRA ORD OM OSS

"Det är min ambition att våra kunder ska uppfatta vår verksamhet som professionell, genomsyrat av affärsmannaskap och industriella insikter kryddat med entreprenörskap och driv. Jag ser med spänning och tillförsikt fram emot de utmaningar som era uppdrag kan komma att representera."

 

Göran Stendahl, VD

VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN

AFFÄRSUTVECKLING -

 

"DET HANDLAR OM TILLVÄXT"

 

 

CREA DIEM identifierar och utvecklar nya affärsverksamheter och utvecklar etablerade företag.

 

Idag utgör kunskap och erfarenhet om den Internetbaserade ekonomin, infocom(informations- och kommunikationsteknik) samt trådlösa kommunikationsnät och system, en kritisk framgångsfaktor för de flesta verksamheter och företag.

 

CREA DIEM fokuserar helt på samspelet mellan marknad och ditt företag. En reell och lånsiktig värdetillväxt realiseras genom innovativ användning av modern informationsteknik och nya mediakanaler i kombination med kreativt affärsbeteende. Det är i skärningspunkten mellan dessa områden som intressanta affärsmöjligheter uppstår.

 

Under de senaste årtiondena har den tekniska utvecklingen gett oss ett rikligt flöde av nya och (ibland) värdefulla tjänster. Teknisk innovation har skapat många nya och betydande verksamheter, men ett ännu större antal har tvingats lägga ned. Kärnan i en verksamhet handlar inte om teknik utan snarare om att adressera marknadskrav och verkliga behov. Först då skapas långsiktig lönsamhet.

 

Med en grundlig förståelse av både teknik och marknad, är CREA DIEM redo att hjälpa företag att öka sina intäkter. Med fokus på marknads-behov, lönsamhet och med innovativa teknologier och tillämpningar som motor.

 

Kärnverksamhet;

 

Intäktshöjande affärsutveckling - Ökade intäkter, kommer inte bara från effektivare försäljning utan även från marknads/produkt-synergier; genom att lansera befintliga produkter/tjänster mot nya marknadssegment eller nya och anpassade produkter/tjänster mot befintliga kundbas. Innovation sägs uppstå i gränslandet mellan olikheter i marknadens krav och tekniska funktioner. CREA DIEM hjälper dig att identifiera dessa kopplingar.

 

Marknadsorienterade program - Med förståelse för marknads-segmentering och marknads-dynamik skapas kravprofiler som innehåller samtliga element som krävs för att utveckla marknaden. Från egenskaper till prissättning, marknadskommunikation, varumärkesprofilering m.m..

 

Läs mer

FÖRETAGSUTVECKLING -

 

"SE BORTOM DET UPPENBARA "

 

 

Inom detta område fokuserar CREA DIEM på två huvudområden; strategiarbete samt affärsstöds-program.

 

Även om skillnaderna är signifikanta mellan små/medelstora företag(SMF) och större organisationer/företag så finns det i många avseenden också stora likheter. Det gäller i synnerhet när det stora bolaget skall etablera ett nytt "område". Ett sådant "område" kan(eller bör) på sätt och vis betraktas som just ett SMF bolag varför CREA DIEM:s erbjudande vänder sig till båda dessa marknadssegment.

 

Strategiarbete handlar i mångt och mycket om att hantera osäkerhet på ett strukturerat sätt. Hur man når de målbilder som är vitala för verksamheten på en överordnad nivå. Det praktiska tillvägagångssättet skiljer sig dock kraftigt mellan stora bolag och SMF:s. Syftet och behovet av väl genomarbetade strategier är dock detsamma. Det viktigaste med strategiarbetet handlar om processen i sig och de diskussioner som genereras av den. Det svåraste handlar om att "välja bort" till förmån för fokus på det som ska uppnås. CREA DIEM har erfarenhet av alla dessa aspekter.

 

Inom området affärsstödsprogram har CREA DIEM möjlighet att erbjuda ett unikt och mycket intressant koncept, Business Support Program(BSP).

 

Göran Stendahl är ackrediterad av "the Institute for Independent Business(IIB)" och är en del av det nätverk av företags-rådgivare(Executive Associates), IIB Alumni ™ som sedan 1995 har varit verksamt i över 40 länder. IIB Alumni™ stöder verkställande direktörer och ägare av oberoende företag runt om i världen.

 

Endast Executive Associates inom IIB Alumni ™ (cirka 5000 globalt) är kvalificerade nog att få genomföra det unika och mycket framgångsrika Affärsstödsprogrammet - IIB Business Support Programme ™ (BSP).

 

Analys, strategi, planering och genomförande - Med stor operativ erfarenhet kan CREA DIEM leda förändringsarbetet om så önskas.

 

Läs mer

EXECUTIVE SEARCH -

 

"KOMPETENS OCH KULTUR"

 

 

CREA DIEM levererar Kompetens och Kultur.

 

Oavsett hur bra strategier och planer ett företag har, så är det dess förmåga att attrahera, utveckla och behålla kritisk kompetens och topp talanger som fäller avgörandet mellan framgång eller misslyckande.

 

Mer än någonsin är det viktigt att bemanna ditt team med rätt kompetens, erfarenhet och rätt personliga egenskaper – kostnaderna för felrekrytering ökar visar färska undersökningar.

 

Att rekrytera rätt handlar främst om två saker; dels förstås att finna rätt kandidat med rätt kvalifikationer men lika viktigt är att förstå den miljö kandidaten ska verka i. Detta för att säkerställa att kandidaten smälter in i och ger mervärde i den samarbetsmiljö hon eller han ska verka i, företagskulturen. Kompetens och kultur.

 

CREA DIEMs medarbetare har lång erfarenhet av kvalificerad rekrytering. Det betyder att vi har nätverk och en kandidatbas med förutsättningar att matcha de kvalifikationskrav som ställs.

Därutöver har CREA DIEM en god kompetens i att analysera och förstå företagskulturer och därigenom kunna matcha de personliga egenskaper som lägger grundvalen för en lyckad rekrytering.

 

Med förståelse för att varje rekrytering är unik skräddarsyr vi uppdragen i samarbete med er. Etik och integritet präglar all vår verksamhet. Vi har alltid 2 konsulter på projekten dels för effektiviteten men också för att få allsidig belysning på rekryteringen.

 

Crea Diem erbjuder en komplett portfölj av rekryteringslösningar och koncept som kontinuerligt vidareutvecklas för att möta marknadens behov och förväntningar.

 

Läs mer

SiteLock

© Copyright 2017 All Rights Reserved.